Matthew 18
ISV Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
International Standard VersionGreek Study Bible
1At that time the disciples came to Jesus and asked, "Who, then, is the greatest in the kingdom from heaven?"1Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
2Calling a little child forward, he had him stand among them. 2Καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν
3Then he said, "I tell all of you with certainty, unless you change and become like little children, you will never get into the kingdom from heaven. 3καὶ εἶπεν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν
4Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom from heaven, 4ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο οὗτός ἐστιν μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
5and whoever receives a little child like this in my name receives me."5καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται
6"If anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a large millstone were hung around his neck and he were drowned at the bottom of the sea. 6Ὃς δ’ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης
7How terrible it will be for the world due to its temptations to sin! Temptations to sin are bound to happen, but how terrible it will be for that person who causes someone to sin!7Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται
8"So if your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life injured or crippled than to have two hands or two feet and be thrown into eternal fire. 8Εἰ δὲ χείρ σου πούς σου σκανδαλίζει σε ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν χωλόν δύο χεῖρας δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον
9And if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than to have two eyes and be thrown into hell fire.9καὶ εἰ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός
10"See to it that you do not despise one of these little ones, because I tell you, their angels in heaven always have access to my Father in heaven. 10Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
11For the Son of Man came to save the lost." 11⧼Ἦλθεν γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός⧽
12"What do you think? If a man has 100 sheep and one of them strays, he leaves the 99 in the hills and goes to look for the one that has strayed, doesn't he? 12Τί ὑμῖν δοκεῖ ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ πορευθεὶς ζητεῖ τὸ πλανώμενον
13If he finds it, I tell all of you with certainty that he rejoices over it more than over the 99 that haven't strayed. 13καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις
14In the same way, it is not the will of your Father in heaven that one of these little ones should be lost."14οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ Πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων
15"If your brother sins against you, go and confront him while the two of you are alone. If he listens to you, you have won back your brother. 15Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ ‹εἰς σὲ› ἀδελφός σου ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου ἐάν σου ἀκούσῃ ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου
16But if he doesn't listen, take one or two others with you so that 'every word may be confirmed by the testimony of two or three witnesses.'16ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα δύο ἵνα Ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα
17If, however, he ignores them, tell it to the congregation. If he also ignores the congregation, regard him as an unbeliever and a tax collector.17ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν εἰπὸν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ ἔστω σοι ὥσπερ ἐθνικὸς καὶ τελώνης
18"I tell all of you with certainty, whatever you prohibit on earth will have been prohibited in heaven, and whatever you permit on earth will have been permitted in heaven. 18Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ
19Furthermore, I tell all of you with certainty that if two of you agree on earth about anything you request, it will be done for you by my Father in heaven, 19Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς
20because where two or three have come together in my name, I am there among them."20οὗ γάρ εἰσιν δύο τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν
21Then Peter came up and asked him, "Lord, how many times may my brother sin against me and I have to forgive him? Seven times?"21Τότε προσελθὼν «ὁ Πέτρος εἶπεν» αὐτῷ Κύριε ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ ἕως ἑπτάκις
22Jesus told him, "I tell you, not just seven times, but 77 times!22Λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά
23"That is why the kingdom from heaven may be compared to a king who wanted to settle accounts with his servants. 23Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ
24When he had begun to settle the accounts, a person who owed him 10,000 talents was brought to him. 24ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη* εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων
25Because he couldn't pay, his master ordered him, his wife, his children, and everything that he owned to be sold so that payment could be made. 25μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν κύριος πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀποδοθῆναι
26Then the servant fell down and bowed low before him, saying, 'Be patient with me, and I will repay you everything!' 26Πεσὼν οὖν δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί καὶ πάντα ἀποδώσω σοι
27The master of that servant had compassion and released him, canceling his debt.27Σπλαγχνισθεὶς δὲ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ
28"But when that servant went away, he found one of his fellow servants who owed him a hundred denarii. He grabbed him, seized him by the throat, and said, 'Pay what you owe!' 28Ἐξελθὼν δὲ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις
29Then his fellow servant fell down and began begging him, 'Be patient with me and I will repay you!' 29Πεσὼν οὖν σύνδουλος αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων Μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί καὶ ἀποδώσω σοι
30But he refused and had him thrown into prison until he could repay the debt.30 δὲ οὐκ ἤθελεν ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως ‹οὗ› ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον
31"When his fellow servants saw what had happened, they were very disturbed and went and reported to their master everything that had occurred. 31Ἰδόντες οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα
32Then his master sent for him and told him, 'You evil servant! I canceled that entire debt for you because you begged me. 32Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε πονηρέ πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι ἐπεὶ παρεκάλεσάς με
33Shouldn't you have had mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?' 33οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα
34In anger his master handed him over to the jailers until he could repay the entire debt. 34καὶ ὀργισθεὶς κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον 〈αὐτῷ〉
35This is how my heavenly Father will treat each one of you unless you forgive your brother from your hearts."35Οὕτως καὶ Πατήρ μου οὐράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν
The Holy Bible: International Standard Version® Release 2.1 Copyright © 1996-2012 The ISV Foundation
ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY.
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
Matthew 17
Top of Page
Top of Page