Acts 12
Parallel Study Bible STU ▾ 
English Study BibleGreek Study Bible
1About that time, King Herod reached out to inflict harm on some who belonged to the church. 1Κατ’ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας
2{He had} James, the brother of John, put to death with the sword. 2ἀνεῖλεν δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρῃ
3Seeing that [this] pleased the Jews, he proceeded to seize Peter during the Feast of Unleavened [Bread]. 3ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον ἦσαν δὲ [αἱ] ἡμέραι τῶν ἀζύμων
4He arrested [him] and put [him] in prison, handing [him] over to be guarded by four squads of four soldiers [each]. [Herod] intended to bring him out to the people after the Passover. 4ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν παραδοὺς τέσσαρσιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν βουλόμενος μετὰ τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ
5So Peter was kept in prison, but the church was fervently praying to God for him. 5 μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενῶς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν περὶ αὐτοῦ
6On [the] night [before] Herod was to bring him [to trial], Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, with sentries standing guard at the entrance to the prison. 6Ὅτε δὲ ἤμελλεν προαγαγεῖν αὐτὸν Ἡρῴδης τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν
7Suddenly an angel of [the] Lord appeared and a light shone in the cell. He tapped Peter on the side [and] woke him up, saying, “Get up quickly.” And the chains fell off [his] wrists. 7καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων Ἀνάστα ἐν τάχει καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν
8“Get dressed and put on your sandals,” said the angel. Peter did so, and [the angel] told him, “Wrap your cloak {around you} and follow me.” 8εἶπεν δὲ ἄγγελος πρὸς αὐτόν Ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου ἐποίησεν δὲ οὕτως καὶ λέγει αὐτῷ Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι
9[So] [Peter] followed him out, [but] he was unaware that what the angel was doing was real. He only thought he was seeing a vision. 9Καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστιν τὸ γινόμενον διὰ τοῦ ἀγγέλου ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν
10They passed [the] first and second guards [and] came to the iron gate leading to the city, which opened for them by itself. [When] they had gone outside [and] walked the length of one block, the angel suddenly left him. 10διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν καὶ εὐθέως ἀπέστη ἄγγελος ἀπ’ αὐτοῦ
11Then Peter came to himself [and] said, “Now I know for sure that the Lord has sent His angel and rescued me from Herod’s grasp and [from] everything the Jewish people were anticipating.” 11Καὶ Πέτρος ἐν ἑαυτῷ γενόμενος εἶπεν Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν Κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων
12And [when] he had realized [this], he went to the house of Mary the mother of John, [also] called Mark, where many [people] were gathered together praying. 12Συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς Μαρίας τῆς μητρὸς Ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι
13He knocked [at] the outer gate, [and] a servant girl named Rhoda came to answer [it]. 13κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος προσῆλθεν παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι Ῥόδη
14When she recognized Peter’s voice, she was so overjoyed [that] she forgot to open the gate, but ran inside [and] announced, “Peter is standing at the gate!” 14καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος
15“You are out of your mind,” they told her. But [when] she kept insisting [it] was so, they said, “It is his angel.” 15Οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπαν Μαίνῃ δὲ διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν οἱ δὲ ἔλεγον ἄγγελός ἐστιν αὐτοῦ
16But Peter kept on knocking, and [when] they opened [the door], they saw him and were amazed. 16 δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων ἀνοίξαντες δὲ εἶδαν αὐτὸν καὶ ἐξέστησαν
17[Peter] motioned with [his] hand for silence, [and] he described how the Lord had brought him out of the prison. “Send word to James and to the brothers,” he said, and he left for another place. 17κατασείσας δὲ αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾶν διηγήσατο αὐτοῖς πῶς Κύριος αὐτὸν ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς εἶπέν τε Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον τόπον
18At daybreak there was no small commotion among the soldiers as to what had become [of] Peter. 18Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις τί ἄρα Πέτρος ἐγένετο
19[After] Herod had searched for him [unsuccessfully], he examined the guards [and] ordered that they be executed. Then he went down from Judea to Caesarea [and] spent some time [there]. 19Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρὼν ἀνακρίνας τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς Καισάρειαν διέτριβεν
20Now [Herod] had become infuriated [with the] people of Tyre and Sidon, and they convened before him. Having secured the support of Blastus, the king’s chamberlain, they asked for peace, because their region depended on the king’s [country] for food. 20Ἦν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν καὶ πείσαντες Βλάστον τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως ᾐτοῦντο εἰρήνην διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς
21On the appointed day, Herod donned [his] royal [robes], sat on [his] throne, [and] addressed [the people]. 21τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν ‹καὶ› καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς
22And [they] began to shout, “[This is the] voice of a god, not a man!” 22 δὲ δῆμος ἐπεφώνει Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ ἀνθρώπου
23Immediately, because [Herod] did not give glory to God, an angel of [the] Lord struck him {down}, and he was eaten by worms [and] died. 23Παραχρῆμα δὲ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄγγελος Κυρίου ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν τῷ Θεῷ καὶ γενόμενος σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν
24But the word of God continued to spread and multiply. 24 δὲ λόγος τοῦ θεοῦ* ηὔξανεν καὶ ἐπληθύνετο
25[When] Barnabas and Saul had fulfilled [their] mission to Jerusalem, they returned, bringing with [them] John, [also] called Mark. 25Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν εἰς* Ἰερουσαλὴμ πληρώσαντες τὴν διακονίαν συμπαραλαβόντες Ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα Μάρκον
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.

Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub
Acts 11
Top of Page
Top of Page