Luke 23
Berean Interlinear Bible

Jesus Before Pilate
(Matthew 27:11-14; John 18:28-40)

1Καὶ (And) ἀναστὰν (having risen up), ἅπαν (all) τὸ (the) πλῆθος (multitude) αὐτῶν (of them) ἤγαγον (led) αὐτὸν (Him) ἐπὶ (to) τὸν (-) Πιλᾶτον (Pilate). 2ἤρξαντο (They began) δὲ (then) κατηγορεῖν (to accuse) αὐτοῦ (Him), λέγοντες (saying), “Τοῦτον (This man) εὕραμεν (we found) διαστρέφοντα (misleading) τὸ (the) ἔθνος (nation) ἡμῶν (of us) καὶ (and) κωλύοντα (forbidding) φόρους (tribute) Καίσαρι (to Caesar) διδόναι (to be given), καὶ (and) λέγοντα (declaring) ἑαυτὸν (Himself) Χριστὸν (Christ), βασιλέα (a king), εἶναι (to be).”

3Ὁ (-) δὲ (And) Πιλᾶτος (Pilate) ἠρώτησεν (questioned) αὐτὸν (Him), λέγων (saying), “Σὺ (You) εἶ (are) ὁ (the) Βασιλεὺς (King) τῶν (of the) Ἰουδαίων (Jews)?”

Ὁ (-) δὲ (And) ἀποκριθεὶς (answering) αὐτῷ (him), ἔφη (He was saying), “Σὺ (You) λέγεις (say).”

4Ὁ (-) δὲ (And) Πιλᾶτος (Pilate) εἶπεν (said) πρὸς (to) τοὺς (the) ἀρχιερεῖς (chief priests) καὶ (and) τοὺς (the) ὄχλους (crowds), “Οὐδὲν (Not) εὑρίσκω (find I) αἴτιον (guilt) ἐν (in) τῷ (the) ἀνθρώπῳ (man) τούτῳ (this).”

5Οἱ (-) δὲ (But) ἐπίσχυον (they kept insisting), λέγοντες (saying) ὅτι (-), “Ἀνασείει (He stirs up) τὸν (the) λαὸν (people), διδάσκων (teaching) καθ’ (throughout) ὅλης (all) τῆς (-) Ἰουδαίας (of Judea), καὶ (and) ἀρξάμενος (He has begun) ἀπὸ (from) τῆς (-) Γαλιλαίας (Galilee) ἕως (even to) ὧδε (here).”

Jesus Before Herod

6Πιλᾶτος (Pilate) δὲ (now) ἀκούσας (having heard), ἐπηρώτησεν (asked) εἰ (whether) ὁ (the) ἄνθρωπος (man) Γαλιλαῖός (a Galilean) ἐστιν (is), 7καὶ (and) ἐπιγνοὺς (having learned) ὅτι (that) ἐκ (from) τῆς (the) ἐξουσίας (jurisdiction) Ἡρῴδου (of Herod) ἐστὶν (He is), ἀνέπεμψεν (he sent up) αὐτὸν (Him) πρὸς (to) Ἡρῴδην (Herod), ὄντα (being) καὶ (also) αὐτὸν (he himself) ἐν (in) Ἱεροσολύμοις (Jerusalem) ἐν (in) ταύταις (those) ταῖς (-) ἡμέραις (days).

8Ὁ (-) δὲ (And) Ἡρῴδης (Herod), ἰδὼν (having seen) τὸν (-) Ἰησοῦν (Jesus), ἐχάρη (was glad) λίαν (exceedingly); ἦν (he was) γὰρ (for) ἐξ (of) ἱκανῶν (a long) χρόνων (time) θέλων (wishing) ἰδεῖν (to see) αὐτὸν (Him), διὰ (because of) τὸ (-) ἀκούειν (hearing) περὶ (concerning) αὐτοῦ (Him); καὶ (and) ἤλπιζέν (he was hoping) τι (some) σημεῖον (sign) ἰδεῖν (to see) ὑπ’ (by) αὐτοῦ (Him) γινόμενον (done). 9ἐπηρώτα (He kept questioning) δὲ (then) αὐτὸν (Him) ἐν (in) λόγοις (words) ἱκανοῖς (many); αὐτὸς (He) δὲ (however) οὐδὲν (nothing) ἀπεκρίνατο (answered) αὐτῷ (him).

10Εἱστήκεισαν (Had been standing by) δὲ (now) οἱ (the) ἀρχιερεῖς (chief priests) καὶ (and) οἱ (the) γραμματεῖς (scribes), εὐτόνως (vehemently) κατηγοροῦντες (accusing) αὐτοῦ (Him). 11ἐξουθενήσας (Having set at naught) δὲ (then) αὐτὸν (Him), ‹καὶ› (also) ὁ (-) Ἡρῴδης (Herod) σὺν (with) τοῖς (the) στρατεύμασιν (troops) αὐτοῦ (of him), καὶ (and) ἐμπαίξας (having mocked Him), περιβαλὼν (having put on Him) ἐσθῆτα (apparel) λαμπρὰν (splendid), ἀνέπεμψεν (sent back) αὐτὸν (him) τῷ (to) Πιλάτῳ (Pilate).

12Ἐγένοντο (Became) δὲ (then) φίλοι (friends) ὅ (-) τε (both) Ἡρῴδης (Herod) καὶ (and) ὁ (-) Πιλᾶτος (Pilate) ἐν (on) αὐτῇ (that) τῇ (-) ἡμέρᾳ (day) μετ’ (with) ἀλλήλων (one another); προϋπῆρχον (previously it had been that) γὰρ (for) ἐν (at) ἔχθρᾳ (enmity) ὄντες (they were) πρὸς (between) αὑτούς (themselves).

The Crowd Chooses Barabbas
(Matthew 27:15-23; Mark 15:6-11)

13Πιλᾶτος (Pilate) δὲ (then), συνκαλεσάμενος (having called together) τοὺς (the) ἀρχιερεῖς (chief priests) καὶ (and) τοὺς (the) ἄρχοντας (rulers) καὶ (and) τὸν (the) λαὸν (people), 14εἶπεν (said) πρὸς (to) αὐτούς (them), “Προσηνέγκατέ (You brought) μοι (to me) τὸν (the) ἄνθρωπον (man) τοῦτον (this), ὡς (as) ἀποστρέφοντα (misleading) τὸν (the) λαόν (people); καὶ (and) ἰδοὺ (behold), ἐγὼ (I) ἐνώπιον (before) ὑμῶν (you) ἀνακρίνας (having examined Him), οὐθὲν (nothing) εὗρον (found) ἐν (in) τῷ (the) ἀνθρώπῳ (man) τούτῳ (this) αἴτιον (guilty) ὧν (of that) κατηγορεῖτε (accusation you are bringing) κατ’ (against) αὐτοῦ (Him). 15ἀλλ’ (No), οὐδὲ (not even) Ἡρῴδης (Herod did); ἀνέπεμψεν (he sent back) γὰρ (for) αὐτὸν (Him) πρὸς (to) ἡμᾶς (us). καὶ (And) ἰδοὺ (behold), οὐδὲν (nothing) ἄξιον (worthy) θανάτου (of death) ἐστὶν (is) πεπραγμένον (done) αὐτῷ (by Him). 16παιδεύσας (Having chastised) οὖν (therefore) αὐτὸν (Him), ἀπολύσω (I will release Him).”a

18Ἀνέκραγον (They cried out) δὲ (however) παμπληθεὶ* (all together), λέγοντες (saying), “Αἶρε (Away with) τοῦτον (this man), ἀπόλυσον (release) δὲ (now) ἡμῖν (to us) τὸν (-) Βαραββᾶν (Barabbas),” 19ὅστις (who) ἦν (was) διὰ (on account of) στάσιν (insurrection) τινὰ (a certain) γενομένην (having been made) ἐν (in) τῇ (the) πόλει (city), καὶ (and) φόνον (murder), βληθεὶς (having been cast) ἐν (into) τῇ (the) φυλακῇ (prison).

20Πάλιν (Again) δὲ (therefore) ὁ (-) Πιλᾶτος (Pilate) προσεφώνησεν (called) αὐτοῖς (to them), θέλων (wishing) ἀπολῦσαι (to release) τὸν (-) Ἰησοῦν (Jesus). 21οἱ (-) δὲ (But) ἐπεφώνουν (they were crying out), λέγοντες (saying), “Σταύρου (Crucify), σταύρου (crucify) αὐτόν (Him).”

22Ὁ (-) δὲ (And) τρίτον (a third time) εἶπεν (he said) πρὸς (to) αὐτούς (them), “Τί (What) γὰρ (for) κακὸν (evil) ἐποίησεν (did commit) οὗτος (this man)? οὐδὲν (No) αἴτιον (cause) θανάτου (of death) εὗρον (found I) ἐν (in) αὐτῷ (Him). παιδεύσας (Having chastised) οὖν (therefore) αὐτὸν (Him), ἀπολύσω (I will release Him).”

23Οἱ (-) δὲ (But) ἐπέκειντο (they were urgent), φωναῖς (with voices) μεγάλαις (loud), αἰτούμενοι (asking for) αὐτὸν (Him) σταυρωθῆναι (to be crucified). καὶ (And) κατίσχυον (were prevailing) αἱ (the) φωναὶ (voices) αὐτῶν (of them).b 24καὶ (and) Πιλᾶτος (Pilate) ἐπέκρινεν (sentenced) γενέσθαι (to be done) τὸ (the) αἴτημα (demand) αὐτῶν (of them). 25ἀπέλυσεν (He released) δὲ (then) τὸν (the one) διὰ (on account of) στάσιν (insurrection) καὶ (and) φόνον (murder) βεβλημένον (having been cast) εἰς (into) φυλακὴν (prison), ὃν (whom) ᾐτοῦντο (they had asked for); τὸν (-) δὲ (and) Ἰησοῦν (Jesus) παρέδωκεν (he delivered) τῷ (to the) θελήματι (will) αὐτῶν (of them).

The Crucifixion
(Psalms 22:1-31; 69:1-36; Matthew 27:32-44; Mark 15:21-32; John 19:16-27)

26Καὶ (And) ὡς (as) ἀπήγαγον (they led away) αὐτόν (Him), ἐπιλαβόμενοι (having laid hold on) Σίμωνά (Simon), τινα (a certain) Κυρηναῖον (of Cyrene), ἐρχόμενον (coming) ἀπ’ (from) ἀγροῦ (the country), ἐπέθηκαν (they put upon) αὐτῷ (him) τὸν (the) σταυρὸν (cross), φέρειν (to carry) ὄπισθεν (behind) τοῦ (-) Ἰησοῦ (Jesus).

27Ἠκολούθει (Were following) δὲ (now) αὐτῷ (Him) πολὺ (a great) πλῆθος (multitude) τοῦ (of the) λαοῦ (people), καὶ (and) γυναικῶν (of women), αἳ (who) ἐκόπτοντο (were mourning) καὶ (and) ἐθρήνουν (lamenting for) αὐτόν (Him). 28στραφεὶς (Having turned) δὲ (then) πρὸς (to) αὐτὰς (them), ‹ὁ› (-) Ἰησοῦς (Jesus) εἶπεν (said), “Θυγατέρες (Daughters) Ἰερουσαλήμ (of Jerusalem), μὴ (not) κλαίετε (weep) ἐπ’ (for) ἐμέ (Me), πλὴν (but) ἐφ’ (for) ἑαυτὰς (yourselves) κλαίετε (weep), καὶ (and) ἐπὶ (for) τὰ (the) τέκνα (children) ὑμῶν (of you). 29ὅτι (For) ἰδοὺ (behold), ἔρχονται (are coming) ἡμέραι (days) ἐν (in) αἷς (which) ἐροῦσιν (they will say), ‘Μακάριαι (Blessed are) αἱ (the) στεῖραι (barren), καὶ (and) αἱ (the) κοιλίαι (wombs) αἳ (that) οὐκ (never) ἐγέννησαν (did bear), καὶ (and) μαστοὶ (breasts) οἳ (that) οὐκ (never) ἔθρεψαν (nursed).’ 30τότε (Then)

‘Ἄρξονται (They will begin) λέγειν (to say) τοῖς (to the) ὄρεσιν (mountains), “Πέσετε* (Fall) ἐφ’ (upon) ἡμᾶς (us),”

Καὶ (and) τοῖς (to the) βουνοῖς (hills), “Καλύψατε (Cover) ἡμᾶς (us).”’c

31Ὅτι (For) εἰ (if) ἐν (in) ‹τῷ› (the) ὑγρῷ (green) ξύλῳ (tree), ταῦτα (these things) ποιοῦσιν (they do); ἐν (in) τῷ (the) ξηρῷ (dry), τί (what) γένηται (might take place)?”

32Ἤγοντο (Were being led away) δὲ (now) καὶ (also) ἕτεροι (other) κακοῦργοι (criminals) δύο (two), σὺν (with) αὐτῷ (Him) ἀναιρεθῆναι (to be put to death).

33Καὶ (And) ὅτε (when) ἦλθον (they came) ἐπὶ (to) τὸν (the) τόπον (place) τὸν (-) καλούμενον (called) Κρανίον (The Skull), ἐκεῖ (there) ἐσταύρωσαν (they crucified) αὐτὸν (Him), καὶ (and) τοὺς (the) κακούργους (criminals), ὃν (one) μὲν (-) ἐκ (on the) δεξιῶν (right); ὃν (one) δὲ (now) ἐξ (on) ἀριστερῶν (the left).

34Ὁ (-) δὲ (And) Ἰησοῦς (Jesus) ἔλεγεν (was saying), “Πάτερ (Father), ἄφες (forgive) αὐτοῖς (them), οὐ (not) γὰρ (for) οἴδασιν (they know) τί (what) ποιοῦσιν (they do).”d διαμεριζόμενοι (Dividing) δὲ (then) τὰ (the) ἱμάτια (garments) αὐτοῦ (of Him), ἔβαλον (they cast) κλήρους (lots).

35Καὶ (And) εἱστήκει (stood) ὁ (the) λαὸς (people) θεωρῶν (beholding). ἐξεμυκτήριζον (Were deriding Him) δὲ (then) καὶ (also) οἱ (the) ἄρχοντες (rulers), λέγοντες (saying), “Ἄλλους (Others) ἔσωσεν (He saved); σωσάτω (let Him save) ἑαυτόν (Himself) εἰ (if) οὗτός (this) ἐστιν (is) ὁ (the) Χριστὸς (Christ) τοῦ (-) Θεοῦ (of God), ὁ (the) ἐκλεκτός (Chosen One).”

36Ἐνέπαιξαν (Mocked) δὲ (then) αὐτῷ (Him) καὶ (also) οἱ (the) στρατιῶται (soldiers), προσερχόμενοι (coming near), ὄξος (sour wine) προσφέροντες (offering) αὐτῷ (Him), 37καὶ (and) λέγοντες (saying), “Εἰ (If) σὺ (You) εἶ (are) ὁ (the) Βασιλεὺς (King) τῶν (of the) Ἰουδαίων (Jews), σῶσον (save) σεαυτόν (Yourself)!”

38Ἦν (There was) δὲ (now) καὶ (also) ἐπιγραφὴ (an inscription)e ἐπ’ (over) αὐτῷ (Him),

Ο* (The) ΒΑΣΙΛΕΥΣ (King) ΤΩΝ (of the) ΙΟΥΔΑΙΩΝ (Jews) ΟΥΤΟΣ* (This).

39Εἷς (One) δὲ (now) τῶν (of the) κρεμασθέντων (having been hanged) κακούργων (criminals) ἐβλασφήμει (was railing at) αὐτόν (Him), ‹λέγων› (saying) “Οὐχὶ (Not) σὺ (you are) εἶ (if) ὁ (the) Χριστός (Christ)? σῶσον (Save) σεαυτὸν (Yourself) καὶ (and) ἡμᾶς (us)!”

40Ἀποκριθεὶς (Answering) δὲ (now), ὁ (the) ἕτερος (other) ἐπιτιμῶν (was rebuking) αὐτῷ (him), ἔφη (saying), “Οὐδὲ (Not even) φοβῇ (do fear) σὺ (you) τὸν (-) Θεόν (God), ὅτι (that) ἐν (under) τῷ (the) αὐτῷ (same) κρίματι (judgment) εἶ (you are), 41καὶ (and) ἡμεῖς (we) μὲν (indeed) δικαίως (justly)? ἄξια (Worthy) γὰρ (for) ὧν (of what) ἐπράξαμεν (we did) ἀπολαμβάνομεν (we are receiving); οὗτος (this man) δὲ (however) οὐδὲν (nothing) ἄτοπον (wrong) ἔπραξεν (did).” 42καὶ (And) ἔλεγεν (he was saying), “Ἰησοῦ (Jesus), μνήσθητί (remember) μου (me) ὅταν (when) ἔλθῃς (You come) εἰς (into) τὴν (the) βασιλείαν (kingdom) σου (of You)!”

43Καὶ (And) εἶπεν (He said) αὐτῷ (to him), “Ἀμήν (Truly) σοι (to you) λέγω (I say), σήμερον (today) μετ’ (with) ἐμοῦ (Me) ἔσῃ (you will be) ἐν (in) τῷ (-) Παραδείσῳ (Paradise).”

The Death of Jesus
(Psalm 22:1-31; Matthew 27:45-56; Mark 15:33-41; John 19:28-30)

44Καὶ (And) ἦν (it was) ἤδη (now) ὡσεὶ (about) ὥρα (the hour) ἕκτη (sixth), καὶ (and) σκότος (darkness) ἐγένετο (came) ἐφ’ (over) ὅλην (all) τὴν (the) γῆν (land) ἕως (until) ὥρας (the hour) ἐνάτης (ninth). 45τοῦ (The) ἡλίου (sun) ἐκλιπόντος (was darkened); ἐσχίσθη (was torn) δὲ (then) τὸ (the) καταπέτασμα (veil) τοῦ (of the) ναοῦ (temple) μέσον (in the middle).

46Καὶ (And) φωνήσας (having called out) φωνῇ (in a voice) μεγάλῃ (loud), ὁ (-) Ἰησοῦς (Jesus) εἶπεν (said), “Πάτερ (Father), εἰς (into) χεῖράς (the hands) σου (of You) παρατίθεμαι (I commit) τὸ (the) πνεῦμά (Spirit) μου (of Me).”f τοῦτο (This) δὲ (now) εἰπὼν (having said), ἐξέπνευσεν (He breathed His last).

47Ἰδὼν (Having seen) δὲ (now) ὁ (the) ἑκατοντάρχης (centurion) τὸ (that) γενόμενον (having taken place), ἐδόξαζεν (he began glorifying) τὸν (-) Θεὸν (God), λέγων (saying), “Ὄντως (Certainly) ὁ (the) ἄνθρωπος (man) οὗτος (this) δίκαιος (righteous) ἦν (was).” 48καὶ (And) πάντες (all) οἱ (the) συμπαραγενόμενοι (having come together) ὄχλοι (crowds) ἐπὶ (to) τὴν (the) θεωρίαν (spectacle) ταύτην (this), θεωρήσαντες (having seen) τὰ (the things) γενόμενα (having taken place), τύπτοντες (beating) τὰ (the) στήθη (breasts) ὑπέστρεφον (were returning home). 49εἱστήκεισαν (Stood) δὲ (now) πάντες (all) οἱ (those who) γνωστοὶ (knew) αὐτῷ (Him) ἀπὸ (from) μακρόθεν (afar off), καὶ (also) γυναῖκες (women), αἱ (those) συνακολουθοῦσαι (having followed) αὐτῷ (Him) ἀπὸ (from) τῆς (-) Γαλιλαίας (Galilee), ὁρῶσαι (beholding) ταῦτα (these things).

The Burial of Jesus
(Isaiah 53:9-12; Matthew 27:57-61; Mark 15:42-47; John 19:38-42)

50Καὶ (And) ἰδοὺ (behold), ἀνὴρ (a man) ὀνόματι (named) Ἰωσὴφ (Joseph), βουλευτὴς (a Council member), ὑπάρχων (being) [καὶ] (also) ἀνὴρ (a man) ἀγαθὸς (good) καὶ (and) δίκαιος (righteous), 51οὗτος (he) οὐκ (not) ἦν (was) συνκατατεθειμένος (having consented) τῇ (to the) βουλῇ (counsel) καὶ (and) τῇ (the) πράξει (deed) αὐτῶν (of them), ἀπὸ (from) Ἁριμαθαίας (Arimathea), πόλεως (a city) τῶν (of the) Ἰουδαίων (Jews), ὃς (who) προσεδέχετο (was waiting for) τὴν (the) βασιλείαν (kingdom) τοῦ (-) Θεοῦ (of God). 52οὗτος (He) προσελθὼν (having gone) τῷ (-) Πιλάτῳ (to Pilate), ᾐτήσατο (asked for) τὸ (the) σῶμα (body) τοῦ (-) Ἰησοῦ (of Jesus). 53καὶ (And) καθελὼν (having taken it down), ἐνετύλιξεν (he wrapped) αὐτὸ (it) σινδόνι (in a linen cloth) καὶ (and) ἔθηκεν (placed) αὐτὸν (it) ἐν (in) μνήματι (a tomb) λαξευτῷ (cut in a rock), οὗ (in which) οὐκ (no) ἦν (had been) οὐδεὶς (no one) οὔπω (not yet) κείμενος (laid). 54καὶ (And) ἡμέρα (the Day) ἦν (it was) Παρασκευῆς (of Preparation), καὶ (and) σάββατον (Sabbath) ἐπέφωσκεν (was just beginning).

55Κατακολουθήσασαι (Having followed) δὲ (then), αἱ (the) γυναῖκες (women) αἵτινες (who) ἦσαν (were) συνεληλυθυῖαι (come) ἐκ (out of) τῆς (-) Γαλιλαίας (Galilee) αὐτῷ (with Him), ἐθεάσαντο (saw) τὸ (the) μνημεῖον (tomb) καὶ (and) ὡς (how) ἐτέθη (was laid) τὸ (the) σῶμα (body) αὐτοῦ (of Him). 56ὑποστρέψασαι (Having returned) δὲ (then), ἡτοίμασαν (they prepared) ἀρώματα (spices) καὶ (and) μύρα (anointing oils). Καὶ (And) τὸ (on the) μὲν (indeed) σάββατον (Sabbath) ἡσύχασαν (they rested) κατὰ (according to) τὴν (the) ἐντολήν (commandment).

a 16 See Matthew 27:15 and Mark 15:6. BYZ and TR include 17 Ἀνάγκην δὲ εἴχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα.
b 23 BYZ and TR include καὶ τῶν ἀρχιερέων
c 30 Hosea 10:8
d 34 Some manuscripts do not include ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν.
e 38 BYZ and TR include γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς
f 46 Psalm 31:5

The Berean Bible
www.Berean.Bible

Berean Interlinear Bible (BIB)
© 2016 by Bible Hub and Berean.Bible
Used by Permission. All rights Reserved.


Luke 22
Top of Page
Top of Page